Animalia > Chordata > Mammalia > Carnivora > Hyaenidae > Hyaena

Hyaena (brown hyena)

Species

Hyaena brunnea (Brown Hyena) (Attributes)
Hyaena hyaena (Striped Hyena) (Attributes)

Photos

Images provided by Google Image Search