Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Telmatoscopus > Telmatoscopus fordi
 

Telmatoscopus fordi

Distribution

Australia (NSW);

External References

Photos

Citations