Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Telmatoscopus > Telmatoscopus neglectus
 

Telmatoscopus neglectus

Distribution

Australia (NSW);

External References

Photos

Citations